gerb
madhiya
Ishonch telefonlari
logo
jumbomap

«O'ZSTANDART» agentligi

Navoiy sinov va sertifikatlashtirish markazi

Davlat Korxonasi

Yagona ishonch telefoni:
0 (0 436) 224-9361 | 0 (0 436) 224-0751

 

                                 Navoiy viloyat Xokimligining qaror va farmoyishlari

                                                                R E E S T R I

т/р

Карор ва фармойишларнинг номланиши

Карор ва фармойишнинг раками ва санаси

1

УРПнинг 2017й.14.12.даги ПФ-5285 сонли Фармони, УРВМнинг 2017й.25.12.даги 04/1-3203 сонли Назорат режасининг ижроси тугрисидаги КАРОРИ

2017й.19.12.даги

К-431 сонли

2

А.Навоий таваллудининг 577 йиллиги, 27.01.2018й.куни хашар ўтказиш, бир кунлик иш хакини кучириб бериш тугрисидаги ФАРМОЙИШИ

2018й.23.01.даги

Ф-5 сонли

3

УРПнинг 2018й.22.01.даги ПФ-5308 сонли “2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Харакатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион гоялар ва технологияларни куллаб-кувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тугрисида»ги Фармонини ижросини таъминлаш тугрисидаги КАРОРИ

2018й.25.01.даги

К-36 сонли

4

Вилоят хокимлигининг 2018 йил биринчи ярим йиллик Иш режасини тасдиклаш хакида

2018й.18.01.даги

ХК-01(ХДФУ) сонли

5

УРПнинг 2018й.07.02.даги ПФ-5328 сонли « Узбекистон Республикаси Куролли кучлари пенсионерларини ижтимоий химоя килишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари чора-тадбирлари тугрисида» 2017 йил 17 февралдаги ПФ-4960 сонли Фармонига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Фармонини ижросини таъминлаш тўғрисидаги КАРОРИ

2017й.19.12.даги

К-59 сонли

6

УРПнинг 2018й.23.02.даги ПК-3564 сонли « Сув таъминоти ва сув чикариш хизмати курсатиш сохасида тулов интизомини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида» ги Қарорини ижросини таъминлаш тўғрисидаги КАРОРИ

2018й.26.02.даги

К-78 сонли

7

УРП Ш.Мирзиёевнинг 2017й.15.11.кунги утказилган Видеоселектор мажлисидаги топшириқлари, Хуқуқбузарлик ва жиноятчиликка қарши курашиш ойлиги тугрисидаги ФАРМОЙИШИ

2018й.06.03.даги

Ф-23 сонли

8

УРВМнинг 2017й.10.03.даги 187-Ф сонли « Навруз умумхалк байрамини муносиб нишонлашга тайёргарлик куриш, халкимиз орасида миллий кадриятларимизга хос булган узаро мехр-окибат ва хамжихатликни янада кучайтириш, бегараз ёрдам, мехр-мурувват каби эзгу фазилатларни юксалтириш, махаллалар, ахолии турар жойларини ободонлаштириш ва кукаламзорлаштитриш, республиканинг барча худудларида санитария холатини яхшилаш хамда «Фаол тадбиркорлик, инновацион гоялар ва технологияларни куллаб-кувватлаш йили» Давлат дастурида назарда тутилган вазифаларни амалга ошириш максадида»ги Фармойишини ижросини таъминлаш тугрисидаги ФАРМОЙИШИ

2018й. 14.03.даги

Ф-27 сонли

9

УР Олий Мажлиси Сенатининг 2018й.30.03.даги “Узбекистон Республикаси адлия вазирининг 2017 йилда Ҳуқуқий тарғибот ва маърифатнинг ҳолати ҳақидаги ахборот тўғрисида”ги СҚ-287-III сон қарори ижросини таъминлаш тўғрисидаги КАРОРИ

2018й.13.04.даги

К-139 сонли

10

УРПнинг 2018й.13.04.даги ПФ-5415 сонли Фармони, УР Олий МАжлис Сенатининг 2018й.30.03.даги СҚ-287-III сонли “Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2017 йилда ҳуқуқий тарғибот ва маърифатнинг ҳолати ҳақидаги ахборот тўғисида” Қарорини ижроси тугрисидаги ФАРМОЙИШИ

2018й.21.04.даги

Ф-38 сонли

11

УРПнинг 2018й.28.04.даги ПҚ-3687 сонли “Инвестициялар бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат Қўмитасининг марказий аппарати тузилмасига айрим узгартиришлар киритиш тўғрисида”ги”қарори ижросини таъминлаш тўғрисидаги КАРОРИ

2018й.02.05.даги

К-163 сонли

 

                                       Navoiy viloyat Xokimligining yig'lish bayonlari

                                                                       R E E S T R I

т/р

Карор ва фармойишларнинг номланиши

Карор ва фармойишнинг раками ва санаси

1

Навоий вилоят хокими томонидан 2017й.31.12.да тасдикланган, (2018й.02.01.даги № 09-01/02-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 25 декабрь куни утказилган:

а)«Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президенти, Хукумати ва вилоят хокимининг хужжатлари, шунингдек, худудларни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш буйича Вазирлар Махкамаси хамда вилоят хокими томонидан тасдикланган Дастурлар ижросини Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш марказида комплекс урганиш;

б) Республика ва махаллий газеталарга 2018 йил учун обуна мавсумининг бориши тугрисида;

в) 2017 йилнинг 19-20 август кунлари утказилган умумхалк хашари муносабати билан «Махалла» хайрия жамоат фондининг булим ва булинмаларига тушган бир кунлик иш хаки тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими томонидан 2017й.31.12.да тасдикланган, (2018й.02.01.даги № 09-01/02-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 25 декабрь куни утказилган:

 

2

Навоий вилоят хокими уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 07.01.да тасдикланган, (2018й.04.01.даги № 03-03/05-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 30 -декабрь куни утказилган, «Вилоят хокимлиги Саноатни ривожлантириш, капитал курилиш, коммуникациялар ва коммунал хужалиги масалалари комплекси таркибига кирувчи корхона ва ташкилотларда Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПК-2881 сонли карори ижроси буйича 2017 йил якуни хамда 2018 йилда амалга оширилиши лозим булган устувор вазифалар тугрисидп»ги Навоий вилоят хокими уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 07.01.да тасдикланган, (2018й.04.01.даги № 03-03/05-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 30 -декабрь куни утказилган, «Вилоят хокимлиги Саноатни ривожлантириш, капитал курилиш, коммуникациялар ва коммунал хужалиги масалалари комплекси таркибига кирувчи корхона ва ташкилотларда Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПК-2881 сонли карори ижроси буйича 2017 йил якуни хамда 2018 йилда амалга оширилиши лозим булган устувор вазифалар тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 07.01.да тасдикланган, (2018й.04.01.даги № 03-03/05-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 30 -декабрь куни утказилган,

3

Навоий вилоят хокими томонидан 2017й. 31.12.да тасдикланган, (2017й.31.12.даги № 08-01/311-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 30 -декабрь куни утказилган, «Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПК-2881 сон, Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 12 январдаги 12-сон ва 29 мартдаги 140-сон карорларининг вилоят хокимлиги комплексларидаги ижроси тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими томонидан 2017й. 31.12.да тасдикланган, (2017й.31.12.даги № 08-01/311-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 30 -декабрь куни утказилган,

4

Навоий вилоят хокимлигининг 2018й. 08.01.даги 4/01-14-сонли, УРВМ Раёсатининг 2018 йил 3 январдаги «Узбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22- декабрдаги Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномасида белгиланган топширикларни сузсиз амалга ошириш буйича чора-тадбирлар тугрисида»ги 1-сонли Мажлис баёнини ижроси юзасидан Топширик-хати

Навоий вилоят хокимлигининг 2018й. 08.01.даги 4/01-14-сонли,

5

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 11.01.да тасдикланган, (2018й.11.01.даги № 08-01/18-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 20 -декабрь куни утказилган:

а) «Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 ноябрдаги «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси фаолиятини такомиллаштиришга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги ПК-3403 сон ва 2017 йил 28 ноябрдаги «Махаллий ижроия хокимияти органларининг инвестицияларни кенг жалб этиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги ПК-3407 сон карорлари талабларини сузсиз ижро этиш, худудий хокимликлар, бошкарма, корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарларининг иш самарадорлиги ва шахсий масъулиятини янада ошириш тугрисида;

б) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Раёсати Мажлисининг 2017 йил 4 декабрдаги «Узбекистон Республикаси Президентининг «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси фаолиятини такомиллаштиришга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида » 2017 йил 27 ноябрдаги ПК-3403 сон карори ижросини таъминлаш буйича чора-тадбирлар тугрисида»ги 125-сонли баёнини ижроси хакидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 11.01.да тасдикланган, (2018й.11.01.даги № 08-01/18-раками билан кайд килинган) 2017 йилнинг 20 -декабрь куни утказилган:

 

6

Навоий вилоят хокимнинг биринчи уринбосари томонидан 2018й. 15.01.да тасдикланган, (2018й.22.01.даги № 02-02/50-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 15 -январь куни утказилган «Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9-августдаги «Ижро интизоми буйича Ягона идоралараро электрон тизимни жорий этиш чора-тадбирлар тугрисида»ги ПФ-5017 сон фармойиши, ва Узбекистон Республикаси Президенти Девонининг 2018 йил 8-январдаги 359-ХҲ сон хамда Узбекистон Республикаси Бош вазирининг 2018 йил 10 январдаги 08/1-63 сон топшириклари ижроси тугрисидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокимнинг биринчи уринбосари томонидан 2018й. 15.01.да тасдикланган, (2018й.22.01.даги № 02-02/50-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 15 -январь куни утказилган

7

Навоий вилоят хокимининг 2018й. 01.02.даги Топширик-хати хамда вилоят хокими томонидан 2018й.03.02.да тасдикланган, (2018й.03.02.даги № 09-01/48-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 01 -февраль куни утказилган:

а) «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Раёсати мажлисининг 2018 йил 23 январдаги «Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шахри хокимликларида 2017 йил давомида хужжатлар билан ишлаш, ижро интизомини мустахкамлаш, Узбекистон Республикаси Президенти ва Хукуматининг хужжатлари хамда топшириклари ижросини таъминлаш буйича урганиш ва мониторинг натижалари тугрисида»ги 12-сонли баёнини ижроси хакида;

б) 2017 йилда, шу жумладан IY –чорагида вилоят, шаха рва туман хокимликлари, бошкарма, ташкилот, корхона ва муассасаларда ижро интизомининг холати мониторинги якунлари тугрисида»ги Топширигини б) 2017 йилда, шу жумладан IY –чорагида вилоят, шахар ва туман хокимликлари, бошкарма, ташкилот, корхона ва муассасаларда ижро интизомининг холати мониторинги якунлари тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокимининг 2018й. 01.02.даги Топширик-хати хамда вилоят хокими томонидан 2018й.03.02.да тасдикланган, (2018й.03.02.даги № 09-01/48-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 01 -февраль куни утказилган:

 

8

Навоий вилоят хокимb уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 12.02.да тасдикланган, (2018й.12.02.даги № 03-03/101-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09 -февраль куни утказилган «Вилоят хокимлиги Саноатни ривожлантириш, капитал курилиш,коммуникациялар ва коммунал хужалиги маалалари комплекси таркибига кирувчи корхона ва ташкилотлар тизимида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чикиш ижроси натижалари тугрисидаги Навоий вилоят хокимb уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 12.02.да тасдикланган, (2018й.12.02.даги № 03-03/101-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09 -февраль куни утказилган «Вилоят хокимлиги Саноатни ривожлантириш, капитал курилиш,коммуникациялар ва коммунал хужалиги маалалари комплекси таркибига кирувчи корхона ва ташкилотлар тизимида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чикиш ижроси натижалари тугрисидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокимb уринбосари К.Расулов томонидан 2018й. 12.02.да тасдикланган, (2018й.12.02.даги № 03-03/101-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09 -февраль куни утказилган

9

Навоий вилоят хокими – Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш буйича вилоят худудий комиссияси раиси К.Турсунов томонидан 2018й. 12.02.да тасдикланган, (2018й.12.02.даги № 11-01/58-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 07 -февраль куни утказилган «Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш буйича вилоят худудий комиссиясининг 2017 йил 2-ярим йиллиги учун чора-тадбирлар режасининг ижроси хамда 2018 йилдаги долзарб вазифалари тугрисидаги селектор ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими – Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш буйича вилоят худудий комиссияси раиси К.Турсунов томонидан 2018й. 12.02.да тасдикланган, (2018й.12.02.даги № 11-01/58-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 07 -февраль куни утказилган

10

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 17.02.да тасдикланган, (2018й.17.02.даги № 09-01/67-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 13-14-февраль кунлари утказилган «Навоий вилояти шаха рва туманларида Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПК-2881 сон ва 08.08.2017й.даги ПК-3182 сон карорлари ижросини таъминлаш, мурожаатлар билан ишлаш, иш юритиш, ижро интизомини мустахкамлаш, кадрлар билан ишлаш, архив ишларини ташкиллаштириш ва бошка мухим масалалар буйича укув-семинари хакидаги Семинар-йигилиш Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 17.02.да тасдикланган, (2018й.17.02.даги № 09-01/67-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 13-14-февраль кунларии утказилган «Навоий вилояти шаха рва туманларида Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПК-2881 сон ва 08.08.2017й.даги ПК-3182 сон карорлари ижросини таъминлаш, мурожаатлар билан ишлаш, иш юритиш, ижро интизомини мустахкамлаш, кадрлар билан ишлаш, архив ишларини ташкиллаштириш ва бошка мухим масалалар буйича укув-семинари хакидаги Семинар- ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 17.02.да тасдикланган, (2018й.17.02.даги № 09-01/67-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 13-14-февраль кунлари утказилган

11

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 22.02.да тасдикланган, (2018й.22.02.даги № 09-01/77-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 19-февраль куни утказилган «Вилоятда ижро интизомини мустахкамлаш, ижро интизмига масъул ходимларнинг шахсий жавобгарлигини ошириш, ижро интизоми буйича Ягона идоралараро электрон тизим (IJRO.

GOV) оркали келиб тушаётган хужжатларнинг ижросини таъминлаш хамда олдимизда турган мухим вазифалар, топширикларнинг бажарилишини янада кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими томонидан 2018й. 22.02.да тасдикланган, (2018й.22.02.даги № 09-01/77-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 19-февраль куни утказилган

12

Навоий вилоят хокимининг уринбосари У.Ш.Исламов томонидан 2018й. 05.03.да тасдикланган, (2018й.05.03.даги № 02-04/159-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 05-март куни утказилган «Вилоятда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш, Электрон хукумат тизимини жорий этиш хамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасида олиб борилган ишларнинг натижадорлиги тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокимининг уринбосари У.Ш.Исламов томонидан 2018й. 05.03.да тасдикланган, (2018й.05.03.даги № 02-04/159-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 05-март куни утказилган

13

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 09.03.да тасдикланган, (2018й.09.03.даги № 03-01/93-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 05-март куни утказилган «Обод кишлок» дастури доирасида вилоятнинг огир ахолии пунктларида ободонлаштириш ишларини ташкил килиш тугрисида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 09.03.да тасдикланган, (2018й.09.03.даги № 03-01/93-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 05-март куни утказилган

14

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 10.03.да тасдикланган, (2018й.10.03.даги № 10-01/96-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09-март куни утказилган «Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 2 март куни Навоий вилоятига ташрифи давомида берган топшириклари ва Хатирчи туманида кенгайтирилган тарзда утказилган мажлис баёни ижроси тугрисида (08.03.2018й., № 3730-хҳ)»гиНавоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 10.03.да тасдикланган, (2018й.10.03.даги № 10-01/96-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09-март куни утказилган «Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 2 март куни Навоий вилоятига ташрифи давомида берган топшириклари ва Хатирчи туманида кенгайтирилган тарзда утказилган мажлис баёни ижроси тугрисида (08.03.2018й., № 3730-хҳ)»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 10.03.да тасдикланган, (2018й.10.03.даги № 10-01/96-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 09-март куни утказилган

15

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 14.03.да тасдикланган, (2018й.14.03.даги № 13-01/102-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 13-март куни утказилган «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 5 сентябрдаги «Узбекистон Республикаси Президентининг портретини яратиш хамда уни Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шахар хокимликлари, вазирликлар, идоралар ва хужалик бирлашмалари томонидан сотиб олинишини ташкил килиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 141-сонли мажлис баёни ижросини таъминлаш хакида»ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 14.03.да тасдикланган, (2018й.14.03.даги № 13-01/102-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 13-март куни утказилган

16

Навоий вилоят хокими К.Турсуновнинг 2018й.13.04.даги № 316/16-26-сонли «2018 йил 1-чорак якунлари бўйича вилоят хокимлиги рахбарияти, шахар ва туманлар ҳокимликларига жисмоний ва юридик шахслар хамда уларнинг вакиллари орқали келиб тушган мурожаатларнинг ахволи тўғрисидаги маълумотни ижроси хақида»ги Топшириғи

Навоий вилоят хокими К.Турсуновнинг 2018й.13.04.даги № 316/16-26-сонли

17

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 28.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/161-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 16-апрель куни утказилган:

А) Ўзбекистон Республикаси Президетининг 2017 йил 29 сентябрдаги «Навоий вилоятининг Томди, Учкудук,Конимех, Нурота туманлари ва Зарафшон шахрини комплек ривожлантириш хамда ахолиси бандлигини таъминлашга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги ПҚ-3301 сон қарорининг бугунги кундаги ижроси тугрисида;

Б) Ўзбекистон Республикаси Президетининг 2017 йил 25 апрелдаги “Навоий вилоятининг олис чўл туманлари ахолиси турмуш даражасини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2925-сон қарорига мувофик тадбирлар ижросини мақсадли ўрганиш натижалари тўғрисида;

В) Бошқа масалалар бўйича ўтказилган ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 28.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/161-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 16-апрель куни утказилган:

 

18

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 29.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/162-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 23-апрель куни утказилган:

А) Вилоятда “9-май Хотира ва қадрлаш” кунини муносиб кутиб олиш юзасидан белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши тугрисида;

Б) Вилоят корхона ва ташкилотларида хамда шахар ва туманлар хокимликларида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги ва яратиб берилган шарт-шароитлар тўғрисидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 29.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/162-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 23-апрель куни утказилган:

 

19

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 28.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/160-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 9-апрель куни утказилган:

а) “Вилоятдаги кам қувватли, қурилиши тугалланмаган, бўш турган объектларда янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш бўйича 2017-2018 йилларга мўлжалланган молиявий соғломлаштириш худудий дастури”нинг ижроси тўғрисида;

б) Ҳудудларда аҳоли ўртасида томорқа маданиятини шакллантитриш ва шахсий торморқадан самарали фойдаланилишини таъминлаш бўйича олиб борилаётган ишлар самарадорлиги тўғрисида;

в) Вилоят, шахар ва туман ҳокимликларининг инвестициялар, инновациялар, хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳамда туризмни ривожлантириш комплексини ўрганиш натижалари тўғрисида;

г) Бошқа масалалар бўйича утказилган ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й. 28.04.да тасдикланган, (2018й.29.04.даги № 10-01/160-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 9-апрель куни утказилган:

 

20

Навоий вилоят ҳокими ўринбосари У.Раззоков томонидан 2018й. 30.04. да тасдиқланган, (2018й.30.04.даги № 02-02/279-рақами билан қайд қилинган) 2018 йилнинг 30-апрель куни ўтказилган, “Навоий вилоят ҳокимлиги, вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси Кенгаши, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида ижтимоий-иқтисодий масалаларга оид 2017-2019 йиллар учун Ҳудудий келишувнинг 2017 йилдаги ижроси тўғрисида”ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят ҳокими ўринбосари У.Раззоков томонидан 2018й. 30.04. да тасдиқланган, (2018й.30.04.даги № 02-02/279-рақами билан қайд қилинган) 2018 йилнинг 30-апрель куни ўтказилган,

21

Навоий вилоят хокими ўринбосари Ф.Солиев томонидан тасдикланган, (2018й.10.05.даги № 11-02/293-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 08-май куни утказилган, “ЎРВМ нинг 2018 йил 4 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институтига ўқишга қабул қилиш тўғрисида”ги 336-сонли Қарори тўғрисида”ги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими ўринбосари Ф.Солиев томонидан тасдикланган, (2018й.10.05.даги № 11-02/293-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 08-май куни утказилган,

22

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й.11.05.да тасдикланган, (2018й.12.05.даги № 10-01/176-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 07-май куни ўтказилган:

А) ВМ нинг 2018 йил 14 мартдаги 199-Ф сонли Фармойишига асосан “Умид нихоллари-2018” спорт мусобақаларининг финал босқичини ўтказиш ва совриндорларни тақдирлаш тадбирларига тайёргарлик ишларининг бориши тўғрисида;

Б) Хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, низоли ҳолатларнинг олдини олиш, бандлигини таъминлаш, иқтидорли ёш қизларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш ва рағбатлантириш бўйича туман ва шаҳар ҳокимликлари томонидан олиб борилаётган ишлар натижадорлиги тўғрисида;

В) Бошқа масалалар тўғрисидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят хокими К.Турсунов томонидан 2018й.11.05.да тасдикланган, (2018й.12.05.даги № 10-01/176-раками билан кайд килинган) 2018 йилнинг 07-май куни ўтказилган:

 

 

23

Навоий вилоят ҳокими К.Турсунов томонидан 2018й.16.05.да тасдиқланган, (2018й.16.05.даги № 05-01/184-рақами билан қайд қилинган) 2018 йилнинг 14-май куни ўтказилган, 2018 йил ғалла мавсумида ҳосилни нес-нобуд қилмасдан йиғиб олиш ишларини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

Навоий вилоят ҳокими К.Турсунов томонидан 2018й.16.05.да тасдиқланган, (2018й.16.05.даги № 05-01/184-рақами билан қайд қилинган) 2018 йилнинг 14-май куни ўтказилган,

24

Навоий вилоят ҳокимлигиининг 2018й.27.05.даги № 26/01-14- сонли Топшириғига кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати Мажлисининг 2018 йил 21 - майдаги 60-сонли “Жорий йилнинг 1-чораги давомида Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликларида ижро интизомини мустаҳкамлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг ҳужжатлари ҳамда топшириқлари ижросини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ишлар тўғрисида”ги

МАЖЛИС БАЁНИ

Навоий вилоят ҳокимлигиининг 2018й.27.05.даги № 26/01-14- сонли Топшириғига кўра,

25

Навоий вилоят ҳокимлигиининг 2018й.27.05.даги № 27/01-14- сонли Топшириғига кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати Мажлисининг 2018 йил 21 - майдаги 59-сонли “2018 йилнинг 1-чорагида Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари, вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари ҳамда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари тизимида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари тўғрисида”ги Баёнини Навоий вилоят ҳокимлигиининг 2018й.27.05.даги № 27/01-14- сонли Топшириғига кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати Мажлисининг 2018 йил 21 - майдаги 59-сонли “2018 йилнинг 1-чорагида Вазирлар Маҳкамаси таркибий бўлинмалари, вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари ҳамда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари тизимида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари тўғрисида”ги МАЖЛИС БАЁНИ

Навоий вилоят ҳокимлигиининг 2018й.27.05.даги № 27/01-14- сонли Топшириғига кўра,